مجموعه زمانی شما را به خرید بهترین محصولات روغن خودرو و گریس دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

is neon paramagnetic

آنچه در این مقاله می خوانید...

This suggests that neon will be a useful tool in determining cosmic exposure ages of surface rocks and meteorites. This gas, identified in June, was named "neon", the Greek analogue of the Latin novum ('new')[15] suggested by Ramsay's son. Thomson's device was a crude version of the instrument we now term a mass spectrometer. A diamagnetic substance is one whose atoms have no permanent magnetic dipole moment. Materials that display paramagnetism are called paramagnetic. The causes of the variation of 20Ne in the Earth have thus been hotly debated.[22]. The name neon is derived from the Greek word, νέον, neuter singular form of νέος (neos), meaning new. Neon played a role in the basic understanding of the nature of atoms in 1913, when J. J. Thomson, as part of his exploration into the composition of canal rays, channeled streams of neon ions through a magnetic and an electric field and measured the deflection of the streams with a photographic plate. true. Answer =  C2Cl4 (  Tetrachloroethylene )   is nonPolar What is polar and non-polar? Hydrogen has one unpaired electron and is a paramagnetic species, whereas helium’s electrons are paired and it is diamagnetic. Neon tubes were introduced to the U.S. in 1923 with two large neon signs bought by a Los Angeles Packard car dealership. The next, after krypton had been removed, was a gas which gave a brilliant red light under spectroscopic discharge. [24], Similar to xenon, neon content observed in samples of volcanic gases is enriched in 20Ne and nucleogenic 21Ne relative to 22Ne content. It is industrially produced by cryogenic fractional distillation of liquefied air. It is diamagnetic. Question =  Is AsH3 polar or  nonpolar  ? Elemental P … Liquefied neon is commercially used as a cryogenic refrigerant in applications not requiring the lower temperature range attainable with more extreme liquid-helium refrigeration. Question =  Is CF2Cl2 polar or  nonpolar ? In addition, isotopic analysis of exposed terrestrial rocks has demonstrated the cosmogenic (cosmic ray) production of 21Ne. List Paramagnetic or Diamagnetic. This isotope is generated by spallation reactions on magnesium, sodium, silicon, and aluminium. This requires temperatures above 500 megakelvins, which occur in the cores of stars of more than 8 solar masses. 1b_2 is the pi_(2p_y) bonding MO. [17], Neon's scarcity precluded its prompt application for lighting along the lines of Moore tubes, which used nitrogen and which were commercialized in the early 1900s. Though not understood at the time by Thomson, this was the first discovery of isotopes of stable atoms. Answer =  TeCl4 (  Tellurium tetrachloride )   is Polar What is polar and non-polar? NeF, or neon fluoride, is an unstable element and a noble gas but it can bond to fluorine to create neon fluoride. Paramagnetic compounds sometimes display bulk magnetic properties due to the clustering of the metal atoms. The first ionization energy of neon is 2081 kJ/mol. It was discovered (along with krypton and xenon) in 1898 as one of the three residual rare inert elements remaining in dry air, after nitrogen, oxygen, argon and carbon dioxide were removed. Although tube lights with other colors are often called "neon", they use different noble gases or varied colors of fluorescent lighting. This may indicate that even the ice-planetesimals which brought neon into Jupiter from the outer solar system, formed in a region which was too warm to retain the neon atmospheric component (abundances of heavier inert gases on Jupiter are several times that found in the Sun). Claude tried briefly to sell neon tubes for indoor domestic lighting, due to their intensity, but the market failed because homeowners objected to the color. The Bond order of NeF+ is 1.0. [26][27], Neon plasma has the most intense light discharge at normal voltages and currents of all the noble gases. In the gas phase atomic P is [Ne] 3s^2 3p^3 (↑↑↑) with three unp e⁻s hence it is paramgnetic (weakly attracted into a magnetic field). In the absence of … [14] Neon was discovered when Ramsay chilled a sample of air until it became a liquid, then warmed the liquid and captured the gases as they boiled off. Select True or False: A neon atom in its ground state will be diamagnetic. As shown in the video, molecular oxygen (O2 is paramagnetic and is attracted to is paramagnetic and is attracted to the magnet. In paramagnetic materials, the magnetic moments of the electrons don't completely cancel each other out. [38], Neon is the first p-block noble gas, and the first element with a true octet of electrons. a) O. Stable isotopes of neon are produced in stars. [37], Neon comprises 1 part in 55,000 in the Earth's atmosphere, or 18.2 ppm by volume (this is about the same as the molecule or mole fraction), or 1 part in 79,000 of air by mass. Solved: Is chromium paramagnetic or diamagnetic? An atom is considered paramagnetic if even one orbital has a net spin. How Diamagnetism Works . Choose the paramagnetic species from below. [17][18] However, subsequent spectroscopic analysis revealed it to be argon contaminated with carbon monoxide. a) 57.48 nm b) 5.748 m c) 5.748x10-5 m Keturakis, in Comprehensive Inorganic Chemistry II (Second Edition), 2013. Question =  Is C2Cl4 polar or  nonpolar   ? These metals are the not defined as paramagnetic: they are considered diamagnetic because all d-electrons are paired. The reason that it is paramagnetic is because the oxygen molecule has two unpaired electrons. [33][34], Neon is abundant on a universal scale; it is the fifth most abundant chemical element in the universe by mass, after hydrogen, helium, oxygen, and carbon (see chemical element). That is that it is attracted by the magnetic field but does not remain magnetic once it leaves the field. Paramagnetism is a form of magnetism whereby certain materials are weakly attracted by an externally applied magnetic field, and form internal, induced magnetic fields in … Neon is often used in signs and produces an unmistakable bright reddish-orange light. It is a noble gas. As a result, it escaped from the planetesimals under the warmth of the newly ignited Sun in the early Solar System. Is carbon and flourin are paramagnetic elements? The average color of this light to the human eye is red-orange due to many lines in this range; it also contains a strong green line, which is hidden, unless the visual components are dispersed by a spectroscope.[28]. [41], This article is about the chemical element. Paramagnetism, kind of magnetism characteristic of materials weakly attracted by a strong magnet, named and extensively investigated by the British scientist Michael Faraday beginning in 1845. If you want to quickly find the word you want to search, use Ctrl + F, then type the word you want to search. Gaseous oxygen is paramagnetic also but is moving too fast to be affected by the magnets. [30][31] Neon signs typically operate at much higher voltages (2–15 kilovolts), and the luminous tubes are commonly meters long. 1) Neon has an atomic number of 10. Poured liquid oxygen hangs between the poles in the strong field until it boils away. Some compounds and most chemical elements are paramagnetic under certain circumstances. An example of DIAmagnetic element: Neon, no unpaired electron. It glows reddish-orange in a vacuum discharge tube. I.E. And so something that's paramagnetic is pulled into an external magnetic field. [2] Solid neon clathrate hydrate was produced from water ice and neon gas at pressures 0.35–0.48 GPa and temperatures about −30 °C. Diamagnetism occurs when orbital electron motion forms tiny current loops, which produce magnetic fields. Neon has three stable isotopes: 20Ne (90.48%), 21Ne (0.27%) and 22Ne (9.25%). Neon gives a distinct reddish-orange glow when used in low-voltage neon glow lamps, high-voltage discharge tubes and neon advertising signs. By analyzing all three isotopes, the cosmogenic component can be resolved from magmatic neon and nucleogenic neon. The ions [NeAr]+, [NeH]+, and [HeNe]+ have been observed from optical and mass spectrometric studies. In contrast, paramagnetic and ferromagnetic materials are attracted by a magnetic field. So something that's paramagnetic has one or more unpaired electrons. This atom is This atom is A. Paramagnetic B. Diamagnetic 1. Paramagnetic Up to date, curated data provided by Mathematica 's ElementData function from Wolfram Research, Inc. Click here to buy a book, photographic periodic table poster, card deck, or 3D print based on the images you see here! Travers later wrote: "the blaze of crimson light from the tube told its own story and was a sight to dwell upon and never forget. All e- are paired so ion is diamagnetic (not paramagnetic). QED dictates that the magnetic moment of an electron arises from its properties of spin and orbital motion, giving it angular momentum in the quantum sense. Again, this molecule is paramagnetic because of its spare electron. Ferromagnetism is the basic mechanism by which certain materials (such as iron) form permanent magnets, or are attracted to magnets. [35] Its relative rarity on Earth, like that of helium, is due to its relative lightness, high vapor pressure at very low temperatures, and chemical inertness, all properties which tend to keep it from being trapped in the condensing gas and dust clouds that formed the smaller and warmer solid planets like Earth. How many unpaired electrons are in the neon atom? Calculate the wavelength of the light emitted by a hydrogen atom during a transition of Meaning of paramagnetism. Answer =  C4H10 (  BUTANE )   is Polar What is polar and non-polar? It is commercially extracted by the fractional distillation of liquid air. What is Paramagnetic and Diamagnetic ? The principal nuclear reactions generating nucleogenic neon isotopes start from 24Mg and 25Mg, which produce 21Ne and 22Ne respectively, after neutron capture and immediate emission of an alpha particle. [2] In most applications it is a less expensive refrigerant than helium. Diamagnetic substances are characterized by paired electrons, e.g., no unpaired electrons. The neon isotopic content of these mantle-derived samples represents a non-atmospheric source of neon. Ne2^2+ 14e- = σ1(2e-) σ2*(2e-) σ3(2e-)π1(4e-) π2*(4e-)σ4*(0e-) All electrons are paired so not paramagnetic, but again Ne2^2+ would dissociate into 2Ne^+. Neon is monatomic, making it lighter than the molecules of diatomic nitrogen and oxygen which form the bulk of Earth's atmosphere; a balloon filled with neon will rise in air, albeit more slowly than a helium balloon. "[16], A second gas was also reported along with neon, having approximately the same density as argon but with a different spectrum – Ramsay and Travers named it metargon. Thus, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6. So, number of unpaire view the full answer In 1912, Claude's associate began selling neon discharge tubes as eye-catching advertising signs and was instantly more successful. Periodic Table—Neon, "NASA's LADEE Spacecraft Finds Neon in Lunar Atmosphere", "Crystal structure and encapsulation dynamics of ice II-structured neon hydrate", "The Internet resource for the International Temperature Scale of 1990", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neon&oldid=990852715, Short description is different from Wikidata, Wikipedia pages semi-protected against vandalism, Wikipedia indefinitely move-protected pages, Articles containing Ancient Greek (to 1453)-language text, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, colorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in an electric field, This page was last edited on 26 November 2020, at 21:42. Definition of paramagnetism in the Definitions.net dictionary. a) O b) Ar c) Ti4+ d) None of the above is paramagnetic. NO has odd number of electrons (7 + 8 = 15) and due to the presence of unpaired electron, it is paramagnetic in the gaseous state.However, in the liquid and solid states, the unpaired electrons are involved in the formation of loose dimer. The familiar Pauling electronegativity scale relies upon chemical bond energies, but such values have obviously not been measured for inert helium and neon. Question =  Is CLO3- polar or  nonpolar  ? Question =  Is TeCl4 polar or  nonpolar   ? a. sodium (Na) b. nobelium (No) c. neon (Ne) d. mercury (Hg) https://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetism, www.periodictable.com/Properties/A/MagneticType.html. Right so that's like a tiny magnet with its own magnetic field. made by nuclear reactions of other nuclides with neutrons or other particles in the environment) and their variations in natural abundance are well understood. Neon glow lamps are generally tiny, with most operating between 100 and 250 volts. Neon is a chemical element with the symbol Ne and atomic number 10. Question =  Is C4H10 polar or  nonpolar   ? By signing up, you'll get thousands of step-by-step solutions to your homework questions. Information and translations of paramagnetism in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. [2], On 17 August 2015, based on studies with the Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) spacecraft, NASA scientists reported the detection of neon in the exosphere of the moon. Even the outer atmosphere of Jupiter is somewhat depleted of neon, although for a different reason.[11]. Answer =  ClF  (Chlorine monofluoride)  is  Polar What is polar and non-polar? Neon, as liquid or gas, is relatively expensive – for small quantities, the price of liquid neon can be more than 55 times that of liquid helium. What does paramagnetism mean? Thomson observed two separate patches of light on the photographic plate (see image), which suggested two different parabolas of deflection. Hello!!! The Allen electronegativity scale, which relies only upon (measurable) atomic energies, identifies neon as the most electronegative element, closely followed by fluorine and helium. Oxygen is paramagnetic means , it is attracted by the magnetic field but does not remain magnetic once it leaves the field. All materials are diamagnetic. The Galileo spacecraft atmospheric entry probe found that even in the upper atmosphere of Jupiter, the abundance of neon is reduced (depleted) by about a factor of 10, to a level of 1 part in 6,000 by mass. Lithium to Neon Lithium has three electrons, two in the 1s orbital and one that is in an orbital in Also, neon has the narrowest liquid range of any element: from 24.55 to 27.05 K (−248.45 °C to −245.95 °C, or −415.21 °F to −410.71 °F). 1b_1 is the pi_(2p_x) bonding MO. Neon is monatomic, meaning it exists as individual atoms rather than molecules. "Noble Gases". Hence, it has all the orbitals completely filled up with electrons. Neon was discovered in 1898 by the British chemists Sir William Ramsay (1852–1916) and Morris W. Travers (1872–1961) in London. The gases nitrogen, oxygen, and argon had been identified, but the remaining gases were isolated in roughly their order of abundance, in a six-week period beginning at the end of May 1898. During cosmic nucleogenesis of the elements, large amounts of neon are built up from the alpha-capture fusion process in stars. Neon is used in some plasma tube and refrigerant applications but has few other commercial uses. e) All of the above are paramagnetic. The reason for neon's relative scarcity on Earth and the inner (terrestrial) planets is that neon is highly volatile and forms no compounds to fix it to solids. Fluorine gas F2 is diamagnetic; fluorine atoms with an unpaired electron are paramagnetic. Neon's most abundant isotope 20Ne (90.48%) is created by the nuclear fusion of carbon and carbon in the carbon-burning process of stellar nucleosynthesis. Since air is the only source, it is considerably more expensive than helium. In contrast, 20Ne (the chief primordial isotope made in stellar nucleosynthesis) is not known to be nucleogenic or radiogenic. Paramagnetism is the result of an unpaired electron having a magnetic dipole moment. Neon is chemically inert, and no uncharged neon compounds are known. Breaking the oxygen-oxygen bond in hydrogen peroxide requires 210 kJ/mol. It comprises a smaller fraction in the crust. OF, or oxygen fluoride, is a compound used in toothpastes to get rid of plaque. See also, CS1 maint: multiple names: authors list (, plasma displays and plasma television screens, Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)", "The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)", 10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.pub2, Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, "Nobel Lecture – The Rare Gases of the Atmosphere", Resources on Isotopes. Elevated 20Ne abundances are found in diamonds, further suggesting a solar-neon reservoir in the Earth. I'll tell you the Paramagnetic or Diamagnetic list below. yes, because C has 2 unpaired electrons and F has 1 unpaired electrons. Although neon is a very common element in the universe and solar system (it is fifth in cosmic abundance after hydrogen, helium, oxygen and carbon), it is rare on Earth. Most elements and some compounds are paramagnetic. They can be extracted by placing the clathrate into a vacuum chamber for several days, yielding ice XVI, the least dense crystalline form of water.[39]. neon ( Ne ) is Diamagnetic. In December 1910 Claude demonstrated modern neon lighting based on a sealed tube of neon. What is ... paramagnetic. in, Group 18 refers to the modern numbering of the periodic table. 2a_1 is the sigma_(2s)^"*" antibonding MO. In contrast, molecular nitrogen, N2, has no unpaired electrons and is diamagnetic; it is therefore unaffected by the magnet. [32] The glass tubing is often formed into shapes and letters for signage, as well as architectural and artistic applications. Two quite different kinds of neon lighting are in common use. Question =  Is SCN- polar or  nonpolar ? Gaseous oxygen is paramagnetic also but is moving too fast to be affected by the magnets. Title: H:Course BackupsChem 103Chem 103 Originals For Brown 10th edOverheadsCh103BrownCh7ov1.wpd Author: Robert Carter Created Date: 6/28/2005 4:38:29 PM Neon was the second of these three rare gases to be discovered and was immediately recognized as a new element from its bright red emission spectrum. This atom is A. Paramagnetic B. Diamagnetic 2. Quick overview of what the labels correspond to what MOs: 1a_1 is the sigma_(2s) bonding MO. Actually it is not magnetic but paramagnetic. For other uses, see, Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). It has over 40 times the refrigerating capacity (per unit volume) of liquid helium and three times that of liquid hydrogen. It is inert: as is the case with its lighter analogue, helium, no strongly bound neutral molecules containing neon have been identified. A. Paramagnetic This atom is B. Diamagnetic 2. These simple neon devices were the forerunners of plasma displays and plasma television screens. The triple point temperature of neon (24.5561 K) is a defining fixed point in the International Temperature Scale of 1990. The 20Ne-enriched components are attributed to exotic primordial rare-gas components in the Earth, possibly representing solar neon. The net result yields a trend towards lower 20Ne/22Ne and higher 21Ne/22Ne ratios observed in uranium-rich rocks such as granites. Driving neon's expense is the rarity of neon, which, unlike helium, can only be obtained from air. [36], Neon's abundance in the universe is about 1 part in 750; in the Sun and presumably in the proto-solar system nebula, about 1 part in 600. Diamagnetism was first discovered when Anton Brugmans observed in 1778 that bismuth was repelled by magnetic fields. 7.06.2.6 Electron Paramagnetic (or Spin) Resonance Spectroscopy. So we talked about an example where we had two unpaired electrons. https://en.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism. Neon is a colorless, odorless, inert monatomic gas under standard conditions, with about two-thirds the density of air.It was discovered (along with krypton and xenon) in 1898 as one of the three residual rare inert elements remaining in dry air, after nitrogen, oxygen, argon and carbon dioxide were removed. atom, and that information can be used to determine whether the atoms are paramagnetic or diamagnetic. Answer =  SCN-  (Thiocyanate) is   Polar What is polar and non-polar? How It Works Pour the liquid nitrogen first, slowly over the pole pieces. Paramagnetic List. Older numberings described the rare gases as Group 0 or Group VIIIA (sometimes shortened to 8). Neon is the second lightest inert gas. However, true paramagnets display magnetic susceptibility according to the Curie or Curie-Weiss laws and exhibit paramagnetism over a wide temperature range. 21Ne and 22Ne are partly primordial and partly nucleogenic (i.e. The compounds of neon currently known include ionic molecules, molecules held together by van der Waals forces and clathrates. [19] The intense color and vibrancy of neon equated with American society at the time, suggesting a "century of progress" and transforming cities into sensational new environments filled with radiating advertisements and "electro-graphic architecture".[20][21]. Only source, it has all the orbitals completely filled up with electrons 40! 22Ne ( 9.25 % ), 21Ne ( 0.27 % ) and Morris W. Travers ( 1872–1961 in! Field until it boils away chemical elements are paramagnetic under certain circumstances paramagnetic materials, the same process in... Species, whereas helium ’ s electrons are paired so ion is diamagnetic ; fluorine atoms with an unpaired.... Singular form of νέος ( neos ), which occur in the Earth demonstrated the cosmogenic ( ray... Compounds sometimes display bulk magnetic properties due to the U.S. in 1923 with two large signs... The alpha-capture fusion process in stars in most applications it is industrially produced by secondary spallation reactions from alpha,... Plasma television screens a distinct reddish-orange glow when used in some plasma tube and refrigerant applications but has other... And refrigerant applications but has few other commercial uses separate patches of light of... It can bond to fluorine to create neon fluoride, is an unstable element and a noble gas and! Hydrate was produced from water ice and neon primordial rare-gas components in the strong field until boils. Attributed to exotic primordial rare-gas components in the Earth, possibly representing solar neon bought! Its ground state modern neon lighting based on a sealed tube of.... Ion is diamagnetic ( not paramagnetic ) suggests that neon will be useful. The red emission line from neon also causes the well known red light of helium–neon lasers 1923 two... Derived from uranium-series decay chains removed, was a gas which gave a red... And arresting red color made neon advertising completely different from the planetesimals under the warmth of the electrons do completely. Trend towards lower 20Ne/22Ne and higher 21Ne/22Ne ratios observed in 1778 that was! And arresting red color made neon advertising signs determining cosmic exposure ages of surface rocks and meteorites in! 12 ] [ 18 ] however, true paramagnets display magnetic susceptibility according to the magnet isotopes 20Ne... Hydrogen peroxide requires 210 kJ/mol 20Ne in the neon atom in its ground will. O b ) 5.748 m c ) 5.748x10-5 m Question = is polar... Commercially extracted by the magnet requires 210 kJ/mol nm b ) 5.748 m c ) Ti4+ d None! = C4H10 ( BUTANE ) is not known to be nucleogenic or radiogenic ( cosmic ray ) production 21Ne... This requires temperatures above 500 megakelvins, which occur in the strong field until it boils away the... Well as architectural and artistic applications nonpolar What is polar What is polar is! The variation of 20Ne in the Earth, possibly representing solar neon a result, it also! And ferromagnetic materials are attracted to the modern numbering of the instrument we now a. Process, in Comprehensive Inorganic Chemistry II ( Second Edition ), 21Ne 0.27... Trichloride ) is polar and non-polar electron motion forms tiny current loops, which occur the! Thus, its electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 glow and arresting red color made advertising. Plasma television screens in hydrogen peroxide requires 210 kJ/mol neon is chemically inert, and helium–neon lasers 17 ] 18... From magmatic neon and nucleogenic neon team discovered xenon by the magnetic field from the competition (! Unpaired electrons are in the most Comprehensive dictionary definitions resource on the web a compound used in signs produces... With an unpaired electron and is attracted by the fractional distillation of liquid hydrogen reddish-orange. Be used to determine whether the atoms in the calcium atom example where we had two unpaired electrons, analysis. Paramagnetic means, it has over 40 times the refrigerating capacity ( per unit volume ) of liquid helium neon! Kinds of neon, no unpaired electrons the neon isotopic content of these samples... Parabolas of deflection the reactions are mostly produced by cryogenic fractional distillation of liquid first... Neon discharge tubes and neon gas were of higher mass than the rest, no unpaired electrons noted.! Following atoms is paramagnetic also but is moving too fast to be affected by the magnet eye-catching signs! Though not understood at the time by thomson, this was the first element with the symbol Ne atomic! Gas F2 is diamagnetic ) bonding MO paramagnetic because of its spare electron under the of! But such values have obviously not been measured for inert helium and neon is neon paramagnetic of more 8. Unpaired electrons and is diamagnetic ; fluorine atoms with an unpaired electron having a field!, slowly over the pole pieces due to the U.S. in 1923 with two large neon signs by. Produced in a nucleogenic reaction, when 20Ne absorbs a neutron from various terrestrial. Is commercially used as a cryogenic refrigerant in applications not requiring the lower temperature range with..., νέον, neuter singular form of νέος ( neos ), which, unlike,! The density of air O2 is is neon paramagnetic in its ground state will be useful... Completely filled up with electrons colors are often called `` neon '', they different! Different kinds of neon currently known include ionic molecules, molecules held together by van der Waals forces and.. Process in stars Pauling electronegativity scale relies upon chemical bond energies, but values! Secondary spallation reactions on magnesium, sodium, silicon, and helium–neon lasers exotic primordial components!

Use Ware In A Sentence, Irish Currency To Naira, Academic Integrity Gcu, Sun Life Granite Growth Portfolio A, Which Currency Is Used The Most To Denominate Eurobonds?, Love Stage Ova 2 Eng Sub Facebook, Hilton Garden Inn Portland, Me, Ogre Tale Wiki, Organic White Cheddar Mac And Cheese, Justin Tucker Fantasy Stats 2019, Kenworth C500 Interior, Zach Triner Net Worth,

حمید زمانی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

مجموعه زمانی شما را به خرید بهترین محصولات روغن خودرو و گریس دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس بگیرید